ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา

  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567  
โรงเรียนท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
เลขประจำตัวนักเรียน : 
เลขบัตรประชาชน :